Tìm
English
Thứ tư, 27/03/2024 - 13:28

Thông báo Về việc đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Tài chính
Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-HVTC ngày 15/03/2024 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Tài chính;

Khoa sau đại học Học viện Tài chính thông báo về việc đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Tài chính như sau:

1. Điều kiện sinh viên đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ:

1.1. Đang theo học chương trình đào tạo đại học ngành đúng, phù hợp với ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Tài chính;

1.2. Có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy hết học kỳ thứ 6 xếp loại khá trở lên;

1.3. Có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải cấp khoa trở lên hoặc có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm;

1.4. Có điểm rèn luyện kỳ thứ 6 đạt loại giỏi trở lên.

2. Quy trình đăng ký học:

2.1. Sinh viên làm đơn hoặc đăng ký gửi Hội đồng tuyển sinh sau đại học Học viện Tài chính, khoa sau đại học qua Ban Công tác Chính trị và Sinh viên kèm theo các minh chứng điều kiện;

2.2. Khoa sau đại học tổ chức rà soát, kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp kết quả trình Hội đồng tuyển sinh sau đại học;

2.3. Hội đồng tuyển sinh sau đại học họp xét công nhận sinh viên đủ điều kiện đăng ký học trước một số học phần chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ;

2.4. Khoa sau đại học trình Giám đốc Học viện ra quyết định công nhận kết quả xét sinh viên đủ điều kiện đăng ký học trước một số học phần chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ;

2.5. Khoa sau đại học thông báo kết quả tới các sinh viên và cập nhật danh sách để theo dõi, quản lý.

3. Đối tượng:

Sinh viên hệ Đại học chính quy khóa CQ59

4. Thời gian và hình thức đăng ký học:

4.1. Thời gian

- Thời gian đăng ký online: trước ngày 25/4/2023 (điểm tích lũy và điểm rèn luyện sinh viên sẽ được yêu cầu cung cấp vào đầu học kỳ thứ 7)

- Thời hạn nộp đơn và minh chứng: trước ngày 10/8/2024

4.2. Cách thức đăng ký

- Link điền thông tin đăng ký online: https://bom.so/f8wjFr

- Mẫu đơn đăng ký: https://bom.so/jSXhvm

- Địa điểm nộp hồ sơ: phòng 104 nhà hiệu bộ, Học viện Tài chính (đ/c Toàn, SĐT: 0345240387)

Ban CTCT&SV – Khoa SĐH
Số lần đọc: 8632

Danh sách liên kết