Tìm
English
Thứ năm, 07/07/2022 - 17:1

QĐ Về việc công nhận tốt nghiệp hệ ĐHCQ các Khóa 53, 54, 55, 56 (CT 1 và CT 2); Hệ LTĐH khóa LC22, LC23; Hệ Văn bằng 2 Khóa BC17, BC 19
Số 571/QĐ-HVTC ngày 30 tháng 06 năm 2022

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ các Quyết định số 354/QĐ-HVTC ngày 12/4/2012;  Quyết định số 1274/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012; 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015; Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016  của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, Quy định đào tạo đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ; Quy định đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy;

Căn cứ Quyết định số 573/QĐ-HVTC ngày 15/5/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành đào tạo theo trình chất lượng cao trình độ đại học ở Học viện Tài chính; Tờ trình số 55/TTr-KT&QLCL ngày 17/4/2020 của Ban KT&QLCLvề việc bổ sung yêu cầu đối với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo chất lượng cao;

Căn cứ các Quyết định 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013, 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo hệ Liên thông đại học, Đại học văn bằng hai theo hệ thống tín chỉ; Tờ trình số 55/TTr-QLĐT ngày 07/05/2015 của Ban Quản lý đào tạo về việc điều chỉnh số tín chỉ và thời gian thực tập tốt nghiệp hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng hai;

Căn cứ Tờ trình số 83B/TTr-KT&QLCL ngày 17/06/2019 của Ban Khảo thí & QLCL về việc cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng;

Căn cứ thông báo kết luận số 679/TB-HVTC ngày 29/06/2022 của Hội đồng xét tốt nghiệp sinh viên Hệ ĐHCQ khóa 56 (chương trình 1) và Sinh viên các Hệ Đào tạo khóa cũ - Đợt xét tháng 06/2022.

Theo đề nghị của Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng tại Tờ trình số  104/TTr-KT&QLCL ngày 30/06/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho 3.633 sinh viên hệ ĐHCQ Chương trình 1 (Khóa 56: 3.483 sv; Khóa 53: 08 sv, Khóa 54: 60 sv Khóa 55: 82 sv); 01 sinh viên hệ ĐHCQ Khóa 54 - Chương trình 2; 12 sinh viên Hệ LTĐH (Khóa LC22: 10 sv, Khóa LC23: 02 sv); 05 sinh viên Hệ đại học Văn bằng 2 (Khóa BC17: 01 sv, Khóa BC19: 04 sv) (có danh sách kèm theo).

Tải DS Sinh viên tốt nghiệp Tháng 6/2022

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán, Trưởng khoa có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng
Số lần đọc: 10941

Danh sách liên kết