Tìm
English
Thứ ba, 12/07/2022 - 9:19

Công văn V/v thống kê số lượng và nhu cầu dự thi thăng hạng Giảng viên chính, Giảng viên cao cấp
Số: 138 /TCCB ngày 11 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Trưởng các đơn vị thuộc Học viện

Thực hiện Công văn số 2607/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 21/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống kê số lượng và nhu cầu dự thi thăng hạng CDNN giảng viên/giảng viên CĐSP; Công văn số 6569/BTC-TCCB ngày 8/7/2022 của Bộ Tài chính về việc thống kê số lượng và nhu cầu dự thi thăng hạng Giảng viên chính, Giảng viên cao cấp.

Ban Tổ chức cán bộ đề nghị Trưởng các đơn vị căn cứ các quy định tại Công văn số 2607/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 6569/BTC-TCCB của Bộ Tài chính về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi để triển khai thông báo tới các viên chức giảng dạy của đơn vị có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi thăng hạng.

Trên cơ sở đăng ký dự thi thăng hạng của các viên chức, Trưởng đơn vị lập danh sách các viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II), giảng viên chính (hạng II) lên giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2022 (theo mẫu phụ lục số 2, 3 đính kèm).

Tải Phụ lục 2

Tải Phụ lục 3

- Đối với thi thăng hạng CDNN giảng viên chính lên giảng viên cao cấp, thời điểm xét các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tính đến hết ngày 15/8/2022.

- Đối với thi thăng hạng CDNN giảng viên lên giảng viên chính, thời điểm xét các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tính đến hết ngày 30/11/2022.

- Danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi đề nghị các đơn vị gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước 17h00’ ngày 25/7/2022 (bản mềm danh sách gửi về địa chỉ email phanthithuy@hvtc.edu.vn).

- Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng của viên chức gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 15/8/2022.

- Các viên chức đăng ký dự thi thăng hạng hoàn thiện hồ sơ dự thi theo hướng dẫn tại Công văn số 6569/BTC-TCCB ngày 08/7/2022 của Bộ Tài chính và sắp xếp theo thứ tự như sau:

(1) Đơn đăng ký dự thi thăng hạng CDNN (theo mẫu); 

- Tải Đơn đk GVC

- Tải Đơn đk GVCC

(2) Sơ yếu lý lịch viên chức theo mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/06/2019 của Bộ Nội vụ;

(3) Bản nhận xét, đánh giá viên chức (theo mẫu);

- Đối với GVC

- Đối với GVCC

(4) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

(5) Bản kê khai các công trình nghiên cứu khoa hoc kèm theo các minh chứng;

(6) Bản sao y quyết định bổ nhiệm ngạch viên chức, quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức, quyết định tuyển dụng viên chức.

Lưu ý:

- Việc trình Lãnh đạo Học viện ký xác nhận đối với sơ yếu lý lịch, bản nhận xét đánh giá viên chức, lý lịch khoa học do Ban Tổ chức cán bộ thực hiện. Do vậy, Ban Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị và viên chức không trình trực tiếp Lãnh đạo Học viện.

- Viên chức đăng ký dự thi vào Cổng thông tin điện tử của Học viện để tải các văn bản: Công văn số 2607/BGDĐT-NGCBQLGD; Công văn số 6569/BTC-TCCB; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020; Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020; Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT ngày 04/03/2022 và các mẫu văn bản liên quan đến hồ sơ dự thi thăng hạng giảng viên lên giảng viên chính, giảng viên chính lên giảng viên cao cấp.

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban TCCB, số ĐT 024.3219.1983, DĐ 0396.927.899 (đ/c Thủy).

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Ban TCCB
Số lần đọc: 8196

Danh sách liên kết