Tìm
English
Thứ hai, 27/04/2015 - 15:36

Chi bộ Viện Kinh tế Tài chính với việc triển khai công tác dân vận

          Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mình. Công tác dân vận không chỉ tạo nên sự đồng thuận, nhất trí, sức mạnh từ sự đoàn kết giữa Đảng và nhân dân, giúp các chủ trương, chính sách của Đảng dễ dàng đi vào cuộc sống, mà còn thể hiện sự gần gũi, gắn bó giữa Đảng và dân, nâng cao khả năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý chí của nhân dân để từ đó đưa ra các chủ trương, chính sách phục vụ nhân dân một cách tốt nhất.

           Công tác dân vận của Đảng ta được thể hiện không chỉ thông qua các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền bá cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân, mà còn thông qua việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân phát huy các sáng kiến, tham gia vào công việc của Nhà nước và xã hội, tham gia vào quá trình hoạch định đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

           Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, trong những năm qua Chi bộ Viện Kinh tế -Tài chính luôn coi trọng việc phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các đảng viên cũng như tới các cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

         Trong mỗi cuộc họp Chi bộ, chi ủy Viện kinh tế Tài chính luôn dành thời gian để tóm tắt và thông báo những nội dung chính của các văn bản quan trọng do Đảng, Nhà nước và các cơ quan cấp trên ban hành.

          Các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và cơ quan cấp trên cũng luôn được chi bộ triển khai kịp thời, nghiêm túc. Điển hình là trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các đảng viên, cán bộ của Viện Kinh tế -Tài chính đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, thường xuyên tự phê bình và phê bình, thường xuyên học tập, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để có năng lực, trình độ, tầm nhìn, đồng thời lấy thước đo hiệu quả công việc để đánh giá cán bộ. Kết quả là 100% cán bộ đảng viên đã cam kết thực hiện “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

          Tập thể lãnh đạo chi bộ Viện Kinh tế -Tài chính cũng luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của các cán bộ trong Viện. Chi ủy đã luôn sát sao chỉ đạo chính quyền phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động đón mừng xuân mới, chào mừng các ngày lễ lớn, ngày tết phụ nữ, thiếu nhi… Các vấn đề có liên quan tới quyền lợi của các cán bộ trong Viện Kinh tế Tài chính đều được chi ủy chỉ đạo thảo luận rộng rãi và do đó luôn nhận được sự đồng thuận cao.

           Như vậy, việc triển khai công tác dân vận tại Viện Kinh tế Tài chính trong thời gian qua cho thấy, việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận trên cơ sở tôn trọng ý chí, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân là tiền đề tạo nên sự đoàn kết, nhất trí và vững mạnh trong đơn vị để vượt qua những thách thức, khó khăn và đạt được thành công./.

Nguyễn Đức Độ - Chi bộ Viện Kinh tế - Tài chính
Số lần đọc: 2011

Danh sách liên kết