Tìm
English
Thứ hai, 27/04/2015 - 15:47

Đảng ủy Học viện Tài chính với công tác giáo dục chính trị tư tưởng

          Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Xác định được tầm quan trọng đó, Đảng ủy Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2010-2015 luôn coi nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đơn vị.

           Hàng năm, Đảng ủy Học viện tập trung chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách nghiêm túc, kịp thời. Theo đó, 100% chi bộ Đảng trực thuộc tổ chức cho đảng viên trong chi bộ học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên; 98% cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia học tập, nghe phổ biến Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; các Nghị quyết Trung ương lần thứ 2,3,4,5,7,8,9, khóa XI; các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ Tài chính (Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 về “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng”; Chỉ thị số 05-CT/ĐUK ngày 07/4/2014 về “Phòng chống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUTC ngày 15/8/2012 của Đảng ủy Bộ Tài chính về “Tăng cường công tác quản lý đảng viên”). Công tác đó đã tạo nên sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động ở mỗi cán bộ, đảng viên và sinh viên trong Học viện, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức rõ vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, ý chí, hành động; đồng thời, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với Đảng.

           Việc tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện đã có bước đổi mới, sáng tạo, có triệt với xây dựng các chương trình kế hoạch phù hợp với điều kiện từng khoa, ban, đơn vị. Trước những vấn đề thời sự nóng bỏng đang được cán bộ, đảng viên và sinh viên quan tâm (Vấn đề khủng hoảng ở Ukraina, việc Trung quốc hạ đặt giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vấn đề thay thế 6.700 cây xanh của TP. Hà Nội..), Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ động mời báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương lồng ghép việc phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tư tưởng chỉ đạo của Đảng với việc nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế để định hướng tư tưởng. Kết quả hầu hết cán bộ, đảng viên và sinh viên thấy rõ được quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm giải quyết vấn đề xung đột của Đảng và Nhà nước trước những nguy cơ, thách thức đó. Không có đảng viên bi quan, có quan điểm trái chiều với quan điểm của Đảng, không có cán bộ, đảng viên và sinh viên nào bị kích động, lôi kéo vào các hoạt động tuần hành, diễu hành do các tổ chức chống đối phát động.

            Hàng năm, Đảng ủy Học viện chỉ đạo Ban CTCT&SV lồng ghép giữa phổ biến pháp luật, nội quy, quy chế với công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh viên qua “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và các bộ, ngành liên quan. Đối với chương trình đầu khóa, đi đôi với việc phổ biến Luật Giáo dục đại học, Luật Phòng chống ma túy, Giao thông đường bộ, Phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh, nội quy, quy chế của Học viện là việc giới thiệu về ngành tài chính, về Học viện Tài chính, góp phần hình thành, phát triển ý thức về truyền thống tốt đẹp của ngành của Học viện ngay từ khi sinh viên bước vào ngôi nhà chung - Học viện Tài chính. Đối với chương trình giữa khóa, kết hợp giữa việc quán triệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, nội dung Kết luận số 51-KL/TW của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XI với giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng. Đối với chương trình cuối khóa, phối hợp giữa bồi dưỡng kỹ năng phỏng vấn, xin việc và làm việc hiệu quả với phổ biến pháp luật: Lao động; Công chức; viên chức. Qua đó giúp sinh viên nắm rõ quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, những việc cán bộ, công chức không được làm, đồng thời rèn luyện sinh viên đạo đức của người cán bộ, công chức, văn hóa giao tiếp nơi công sở, giao tiếp với nhân dân.

           Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 223 KH/ĐUTC ngày 25/11/2011 của Đảng ủy Bộ Tài chính về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Học viện Tài chính đã triển khai và cụ thể hóa chủ trương của đảng ủy cấp trên đến từng chi bộ, đảng viên, đưa việc  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung chính trong công tác đảng ở các chi bộ, một hoạt động thường xuyên ở các đơn vị và tổ chức đoàn thể.

           Từ năm 2011, Đảng ủy Học viện đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 223 KH/ĐUTC ngày 25/11/2011 của Đảng ủy Bộ Tài chính cho 27 chi bộ trực thuộc với 401 đảng viên tham gia. Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 về “Tổ chức cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Với các nội dung chủ yếu là tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, sinh viên... Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo qua những hành vi thiết thực, cụ thể. Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và quần chúng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của các chi bộ, đơn vị; chương trình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

          Năm 2012, Đảng ủy Học viện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 10/02/2012 về việc “Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động “Tích cực học tập và nỗ lực làm theo”.

            Đến năm 2014, Đảng ủy Học viện tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có: (1) Triển khai thực hiện Công văn số 151-CV/ĐUTC ngày 27/5/2014 của Đảng ủy Bộ Tài chính về “Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương đối với quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay”. (2) Triển khai thực hiện Kế hoạch “Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. (3) Yêu cầu các chi bộ, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong toàn Học viện “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Mỗi chi bộ, đơn vị, tổ chức đoàn thể phải xây dựng kế hoạch cụ thể tập trung chỉ đạo làm theo, mà trước hết là cán bộ lãnh đạo gương mẫu thực hiện trước, tạo ra sự lan tỏa mạnh làm chuyển biến hơn nữa về chất của cuộc vận động.

           Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo các chi bộ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể đăng ký trước chi bộ các nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn với nhiệm vụ được giao. Khối cán bộ, giảng viên và người đứng đầu tập trung vào các nội dung: Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong công tác; Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác; kiên quyết chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”; đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục; Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, đơn vị công tác và nơi cư trú; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

          Khối sinh viên tập trung vào: chấp hành tốt nội quy, quy chế của Học viện; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại; kiên quyết chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”; tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh tập thể.

           Nhờ chỉ đạo tốt công tác này, trong toàn Đảng bộ, tình hình chính trị tư tưởng luôn ổn định, các chi bộ, đơn vị luôn giữ được sự đoàn kết nhất trí. Sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giữa các cấp ủy Đảng, Chính quyền và đoàn thể luôn chặt chẽ, khăng khít. Các chủ trương, đường lối của Đảng được quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc, gương mẫu chấp hành, yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Chi bộ Ban CTCT & SV
Số lần đọc: 3867

Danh sách liên kết