Tìm
English
Thứ hai, 27/04/2015 - 15:38

Ðảng ủy Học viện Tài chính với công tác thông tin tuyên truyền

            Công tác tuyên truyền có vai trò to lớn trong sự nghiệp cách mạng cũng như trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Từ khi ra đời đến nay công tác tuyên truyền của Đảng đã góp phần xứng đáng vào mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, cả trong cách mạng dân tộc và các mạng xã hội chủ nghĩa. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác -Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác tuyên truyền của Đảng có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức và phương thức hoạt động, tiếp tục góp phần vào thành công trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

           Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định, công tác tuyên truyền là công cụ quan trọng để tạo ra lực lượng hùng mạnh cho cách mạng. Theo Người “công tác tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực” để mọi người hiểu đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Định nghĩa về tuyên truyền Người chi rằng “Tuyên tuyền là đem lại một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó là tuyên truyền thất bại”.

            Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, trong thời gian qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Học viện Tài chính đối với công tác tác tuyên truyền đã có nhiều đổi mới nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện. Bám sát tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của Học viện, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Học viện chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền các chủ trương lớn với các nội dung và hình thức sau:

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Học viện, tổ chức các buổi học tập Nghị quyết.

Chấp hành chủ trương của Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy Học viện Tài chính đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, các Nghị quyết Trung ương khóa XI; các Chỉ thị Nghị quyết của Bộ Tài chính, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ Tài chính.

Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 223 – KH/ĐUTC ngày 25/11/2011 của Đảng ủy Bộ Tài chính về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”. Nghị Quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 và Kế hoạch 62 - KH/ĐUK về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Nghị quyết số 02/NQ-ĐUK ngày 10/10/2012 về “Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng”.

Tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI và Kế hoạch số 74 - KH/ĐUK ngày 22/1/2014 của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương về triển khai “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận”; Chỉ thị số 05 - CT/ĐUK ngày 7/4/2014 về “Phòng chống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên”….

- Định kỳ Ban Tuyên giáo Đảng ủy mời báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến các Nghị quyết của Đảng, nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế, phổ biến những vấn đề thời sự nóng được xã hội quan tâm như: vấn đề khủng hoảng ở Ukraina, Trung Quốc đặt giàn khoan 981 trái phép trong vùng chủ quyền lãnh hải Việt Nam nhằm định hướng tư tưởng tới cán bộ, đảng viên trong Học viện.

- Phối hợp với Công đoàn Học viện tích cực tuyên truyền giáo dục công đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động xã hội, các hoạt động từ thiện, các hoạt động văn hóa, thể thao, các cuộc thi tìm hiểu về Đảng về Bác Hồ…

- Phối hợp với Ban Công tác chính trị và sinh viên tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng những sự kiện trọng đại của đất bước như: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng, các ngày lễ lớn trong tháng 5, ngày Thương binh liệt sỹ, ngày Quốc khánh… Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác của các cán bộ, đảng viên, sinh viên trước âm mưu của các thế lực thù địch đang tìm cách chống phá cách mạng ta.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện tuyên truyền phát động phong trào thi đua học tập, rèn luyện chuyên môn, các hoạt động tình nguyện; tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”, “60 năm giải phóng thủ đô”, “50 năm xây dựng và phát triển Học viện”….

Với các nội dung và phương pháp tuyên truyền cụ thể thiết thực, trong những năm qua công tác tuyên truyền của Đảng ủy Học viện Tài chính đã đạt được kết quả thực hiện các chủ trương lớn sau:

- Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 223-KH/ĐUTC, Đảng ủy Học viện Tài chính đã triển khai và cụ thể hóa chủ trương tới từng chi bộ, đơn vị và tổ chức đoàn thể.

Năm 2011 tổ chức quán triệt cho 27 chi bộ với 401 đảng viên tham gia, xây dựng tiêu chuẩn “Đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ viên chức Học viện Tài chính”. Toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên Học viện chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Học viện. Tinh thần đoàn kết nội bộ, ý thức xây dựng đơn vị, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, chủ động sáng tạo trong học tập và giảng dạy được nâng cao. Cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên có lối sống lành mạnh, giản dị, đoàn kết, có tinh thần tương thân tương ái gương mẫu trong công việc, xây dựng văn hóa công sở, lời nói và phong cách mang văn hóa học đường.

Năm 2013, Đảng ủy chỉ đạo “Năm 2013 và những năm tiếp theo, mỗi cán bộ đơn vị, tổ chức đoàn thể phải xây dựng kế hoạch cụ thể tập trung chỉ đạo làm theo mà trước hết là cán bộ lãnh đạo gương mẫu thực hiện trước, tạo sự lan tỏa mạnh làm chuyển biến hơn nữa về chất của cuộc vận động”. Bí thư cấp ủy và người đứng đầu đơn vị đã thực sự nêu gương cho cấp dưới, được cấp dưới tôn trọng và học tập.

Năm 2014, Đảng ủy chỉ đạo chi bộ, đơn vị tổ chức cho đảng viên, cán bộ viên chức đăng ký học tập làm theo, kết quả có 521/521 đảng viên đăng ký thực hiện làm theo.

Tổng kết 4 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy chỉ đạo nghiên cứu xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học “Đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương và đạo đức Hồ Chí Minh ở Học viện Tài chính thời kỳ đào tạo tín chỉ”.

Các đơn vị cá nhân nhiều năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, uy tín và vị thế của Học viện ngày càng được khẳng định, thương hiệu Học viện Tài chính được quảng bá rộng rãi cả trong và ngoài nước.

Các chi bộ, đơn vị đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung học tập chuyên đề và sinh hoạt thường xuyên, lấy “đạo đức lối sống của đảng viên, chi bộ, viên chức Học viện Tài chính” làm tiêu chí phấn đấu.

- Thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XI, Đảng ủy đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn và kế hoạch tổ chức thực hiện xuống các chi bộ, đơn vị và tổ chức đoàn thể; tổ chức cho 437 đoàn đảng viên, trên 700 đoàn viên công đoàn nghiên cứu quán triệt.

Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể Đảng ủy, chi ủy, lãnh đạo các đơn vị và từng cá nhân Ban Thường vụ viết kiểm điểm phê bình và tự phê bình. Quá trình kiểm điểm thực hiện đúng hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên và đạt yêu cầu đề ra. Qua đợt kiểm điểm đã làm cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ được tăng cường hơn, chi ủy nắm bắt tư tưởng của đảng viên để kịp thời động viên giúp đỡ. Nhờ đó các chi bộ, đơn vị luôn duy trì sự đoàn kết, nhất trí, hoàn thành tốt nhiệm được giao; công tác cán bộ thường xuyên được quan tâm từ quy hoạch đến đào tạo bồi dường; kỷ luật của cơ quan đơn vị được tăng cường, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm.

- Thực hiện Nghị quyết 01 - NQ/ĐUK và Kế hoạch 62 - KH/ĐUK, 100% các chi bộ đã nghiêm chỉnh chấp hành đổi mới sinh hoạt chi bộ cả về nội dung và hình thức. Các chi ủy đã chủ động trong việc xây dựng nội dung sinh hoạt định kỳ và triển khai thực hiện Nghị quyết chi bộ, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao hơn, sinh hoạt chuyên đề đã được chi ủy chú trọng triển khai; nội dung sinh hoạt có sự lồng ghép với việc học tập và làm theo gấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XI.

- Qua việc triển quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI tại Đảng bộ và Học viện, nhiều chi bộ và đơn vị đã xây dựng được mô hình “Dân vận khéo” như: “Mô hình văn minh công sở”, “Thầy, cô mô phạm”,… Từ việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đã giúp chi bộ, đảng viên, viên chức nâng cao nhận thức “sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân”.

- Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tổ chức 8 buổi nói chuyện thời sự trong và ngoài nước, 9 buổi học tập quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng cho toàn Đảng bộ, 03 buổi bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ cấp ủy, cử 03 lượt đoàn đi học tập bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức.

- Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn Học viện tổ chức hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực: chăm lo xây dựng Công đoàn Học viện và Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh. Tích cực tuyên truyền đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao… Trong năm 2014, Đảng ủy đã chỉ đạo Công đoàn Học viện tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ, bầu được Ban chấp hành Công đoàn mới có đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo.

- Dưới dự lãnh đạo của Đảng ủy, công tác Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên chuyển biến tích cực, phương thức hoạt động có nhiều cải tiến, từ đó tác động tích cực đến phong trào học tập, rèn luyện; phong trào tình nguyện được đẩy mạnh và gặt hái được những thành công to lớn. Hầu hết các đội dự thi của thanh niên, sinh viên ở nhiều lĩnh vực đạt được thành tích cao. Hoạt động tình nguyện do Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên phát động đã mang lại nhiều ý nghĩa và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân tại các địa phương mà các đội tình nguyện hoạt động.

Từ thực tiễn trong công tác tuyên truyền của Đảng ủy Học viện Tài chính có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của Đảng ủy về vị trí vai trò của công tác tuyên truyền trong hoạt động tư tưởng của Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với công tác tuyên truyền, tập trung trước hết vào việc định hướng thông tin. Thường xuyên quan tâm, nâng cao chất lượng phát hành, cung cấp tài liệu, tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền.

- Tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, nâng cao chất lượng tuyên truyền theo hướng nâng cao tính thời sự, tính tư tưởng, tính chiến đấu, tính khoa học và thiết thực của các nội dung tuyên truyền. Định kỳ, Đảng ủy định hướng cho các chi bộ tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện, chú trọng tăng cường những thông tin thời sự quan trọng để nâng cao tính hấp dẫn trong công tác tuyên truyền.

- Đổi mới hình thức tuyên truyền, kết hợp với các hình thức phù hợp với nội dung. Trong các buổi tuyên truyền có sự lồng ghép thêm các hình thức cung cấp các loại tài liệu, phim tư liệu, băng ghi âm, ghi hình… nhằm tăng tính hấp dẫn, tính thuyết phục.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Học viện, Đoàn Thanh Niên, Hội sinh viên tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền. Kết hợp công tác tuyên truyền với các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí… tránh các hình thức tuyên truyền gây tâm lý căng thẳng nhàm chán cho đối tượng./.

Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện
Số lần đọc: 2621

Danh sách liên kết