Tìm
English
Thứ hai, 27/04/2015 - 15:39

Chi bộ Trạm y tế với việc triển khai công tác dân vận

           Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận, Chi bộ Trạm y tế đã chỉ đạo và triển khai theo các nội dung chủ yếu sau:

1.Tổ chức và vận động Đảng viên và CBVC thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn với chăm lo đời sống vật chất và tinh thần .

2. Tổ chức và vận động CBVC thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Tổ chức và động viên đảng viên tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững  mạnh.

Trên cơ sở đó, công tác dân vận đã đạt được những kết quả quan trọng:

+ Công tác dân vận thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận trong đơn vị, phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 + Công tác dân vận đã phát huy quyền làm chủ của Cán bộ viên chức, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

+ Chi bộ có nhiều hình thức tổ chức vận động đảng viên tích cực tham gia xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước tại cơ quan và nơi cú trú.  

+ Quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC được chăm lo, bảo vệ; công tác tập hợp, phát triển đoàn viên, công tác phát triển đảng được chú trọng; công tác đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ luôn được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần luôn được chú trọng.

+ Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Chi bộ phân công mỗi đảng viên làm báo cáo chuyên đề về Dân vận khéo ví dụ: “Dân vận khéo trong sử dụng thuốc nội trong điều trị bệnh”, “dân vận khéo trong tiếp xúc với người bệnh”, “dân vận khéo trong tuyên truyền chấp hành luật giao thông đường bộ” …Trong các buổi sinh hoạt chi bộ đảng viên được phân công báo cáo đồng thời đảng viên trong Chi bộ đóng góp ý kiến qua đó đảng viên trong chi bộ nắm chắc hơn về nhiều lĩnh vực.   

Do làm tốt công tác dân vận cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng viên trong Chi bộ, từ năm 2008 đến 2013 Chi bộ Trạm y tế đã vinh dự 5 năm liền được tặng bằng khen của Đảng Bộ Tài chính, năm 2013 được tặng Bằng của Đảng uỷ khối các Cơ quan kinh tế Trung ương.

Trong quá trình thực hiện công tác dân vận Chi bộ đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm đó là:

- Công tác dân vận phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lấy hiệu quả công việc để đánh giá. Thực hiện công tác dân vận cần khéo léo và sáng tạo phù hợp với từng đối tượng.

- Muốn làm tốt công tác dân vận mọi việc cần bàn bạc, trao đổi, hỏi ý kiến sau đó tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện cần theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc và cần có đánh giá, rút kinh nghiệm, phê bình và khen thưởng kịp thời.

Đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên nắm vững, nhất trí với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận; đảng viên trong Chi bộ Trạm y tế luôn thấm nhuần bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận : "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"./.

Bùi Quang Việt - Chi bộ Trạm y tế
Số lần đọc: 5846

Danh sách liên kết