Tìm
English
Thứ hai, 27/04/2015 - 15:42

Một số kết quả nổi bật trong công tác đảng tại Chi bộ khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế

          Chi bộ cơ sở trong các trường học là hạt nhân chính trị; là nơi đào tạo cán bộ, đảng viên và cũng là nơi bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên và sinh viên; lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị vững mạnh.

           Xác định công tác chuyên môn là một trong các nhiệm vụ then chốt, Chi bộ khoa Hệ thống thông tin kinh tế đã đặc biệt chú trọng đến các mặt: Công tác phát triển Đảng; nâng cao chất lượng giảng dạy.

           *Về công tác phát triển Đảng:

            Chi bộ khoa Hệ thống thông tin kinh tế đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị đối với Học viện, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Chi bộ. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị, phát huy quyền làm chủ của đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng và các hiện tượng tiêu cực khác, nhất là những tiêu cực trong thi cử, học tập, nghiên cứu khoa học, cũng như trong các hoạt động văn hoá, thể thao,... do Khoa, Học viện phát động. Bên cạnh đó, công tác phát triển đội ngũ đảng viên mới cũng được Chi bộ đặc biệt quan tâm và sâu sát.

           Với nhận thức mới về Nghị quyết Trung ương (NQ TW) 8 (khóa XI) “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục & Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” gắn với NQ TW 4 (khóa XI) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là cơ sở để xây dựng tổ chức Đảng trong ngành giáo dục vững mạnh. Trong bài viết thu hoạch sau khi được quán triệt, học tập NQ TW 8 (khóa XI) phần về Giáo dục - Đào tạo, tất cả đảng viên, quần chúng trong khoa đều đã xác định: Một trong những công việc phải thực hiện thường xuyên và lâu dài là tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong Chi bộ khoa.

           Chính vì công tác phát triển Đảng luôn được coi trọng nên từ một chi bộ có 12 đảng viên vào năm 2011 thì  đến nay, chi bộ khoa đã có 21 đảng viên (trong đó có 19 đảng viên chính thức, 02  đảng viên dự bị).

            *Về nâng cao chất lượng giảng dạy:

             Chi bộ lãnh đạo đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

             Với định hướng trên, trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay, chi bộ khoa Hệ thống thông tin kinh tế luôn thường xuyên chỉ đạo đôn đốc và giám sát Ban chủ khoa trong việc chủ động liên hệ, phối kết hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện để cử cán bộ, giáo viên trong khoa tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn. Từ năm 2011 đến nay, khoa đã cử hơn 30 lượt cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn; nhiều cán bộ, giáo viên trong khoa đã tích cực, chủ động tham gia vào các đề tài nghiên cứu ở cấp Học viện, cấp Bộ và cấp Nhà nước.

            Bên cạnh trú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, Đảng viên của Khoa luôn tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu khoa học. Trong thời gian qua, nhiều đồng chí đã và đang hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ ở cả trong và ngoài nước. Hoạt động hội thảo khoa học của giáo viên và sinh viên được duy trì thường niên.

           Chi bộ khoa luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên khoa là đội dự bị tin cậy của Đảng. Chi bộ khoa luôn lắng nghe ý kiến thanh niên, coi trọng vai trò của Đoàn trong tham gia lãnh đạo công tác thanh niên. Chi bộ thường xuyên chú ý theo dõi mọi hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên để kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng những thành tích tốt đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém. Chính vì vậy, Đoàn thanh niên trong khoa đã gặt hái được nhiều thành tích và được sinh viên trong khoa đánh giá cao.

          Mặc dù đã đạt được kết quả tốt trên các mặt công tác trong nhiệm kỳ vừa qua, nhưng để nâng cao hơn nữa vai trò của Chi bộ khoa trong lãnh đạo và chỉ đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện trong nhiệm kỳ tới thì Chi bộ cần tiếp tục thực hiện các định hướng và giải pháp sau :

          Một là, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của từng cá nhân đảng viên, gắn với nhiệm vụ cụ thể được giao. Chi bộ và từng đảng viên phải trực tiếp chịu trách nhiệm đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng môn học được phân công giảng dạy. Lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ, lấy yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị làm căn cứ để bố trí cán bộ. Điều này cần được thực hiện thông qua đánh giá, xếp loại thi đua trong từng bộ môn.

           Hai là, chú trọng việc chỉ đạo  điều hành công tác theo nguyên tắc tuân thủ phân công theo vị trí giảng dạy nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên chuyên nghiệp, lành nghề. Phát huy tính chủ động trong công tác (đặc biệt là việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch) của các bộ môn, các cá nhân viên chức tại các bộ môn. Chỉ đạo việc kiểm điểm thực hiện kế hoạch công tác theo định kỳ tháng và có biện pháp điều chỉnh kịp thời, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

          Ba là, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế làm việc, duy trì nghiêm túc sinh hoạt chi bộ hàng tháng, nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với các bộ môn trong khoa. Tăng cường dân chủ trong Đảng, huy động trí tuệ tập thể; tạo dựng, duy trì nề nếp trao đổi trong nội bộ mỗi bộ môn về những vấn đề cần quan tâm thực hiện, giải quyết.

          Với mục tiêu chính: Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong Chi bộ khoa và ngày càng nâng cao công tác chuyên môn là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài; Đảng viên và quần chúng khoa Hệ thống thông tin kinh tế quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện Tài chính lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020./.

Phạm Minh Ngọc Hà - Chi bộ khoa HTTTKT
Số lần đọc: 2526

Danh sách liên kết