Tìm
English
Thứ hai, 23/03/2020 - 15:48

Đảng ủy Học viện Tài chính luôn chú trọng nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, giảng viên, sinh viên
Tầm quan trọng của trọng của nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, cán bộ, đảng viên

Giáo dục sinh viên làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Học viện Tài chính

Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin khoa học, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong từng giai đoạn. Nhờ đó, trong 90 năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ được bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Công tác xây dựng Đảng về chính trị trước tình hình mới tiếp tục được coi trọng. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội. Coi trọng giữ vững bản chất giai cấp công nhân và các nguyên tắc hoạt động của Đảng… Chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận có bước được nâng lên. Công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội…”.

Cùng với việc ban hành Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiều văn bản quan trọng về giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đã được Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành, như Quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; Nghị quyết về Công tác tư tưởng và lý luận trong tình hình mới; Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; về bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các nghị quyết về xây dựng Đảng; Quy định về chế độ cập nhật kiến thức đối với cán bộ, đảng viên; Hướng dẫn trao đổi, đối thoại với các cá nhân có quan điểm khác với chủ trương, đường lối của Đảng; Kết luận về đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân… 

Đảng ủy Học viện Tài chính nhận thức sâu sắc được vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và  luôn được xác định đặt lên hàng đầu với sự chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng từ Trung ương và đảng Bộ Bộ Tài chính. Đây cũng là nhiệm vụ mà Đảng ủy luôn đặt ra trong phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong các nhiệm kỳ. Công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên được quan tâm thường xuyên, nhất là trong sinh viên

Những kết quả to lớn từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, cán bộ, đảng viên

Đ/c Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính gắn huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019

 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng ủy, chi ủy các chi bộ quan tâm chỉ đạo sát sao, nên tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên trong toàn Đảng bộ và Học viện luôn ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất; cán bộ, viên chức luôn tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm công tác và nỗ lực phấn đấu.

Đ/c Nguyễn Trọng Cơ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính và đ/c Phạm Xuân Thuỷ -  Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính  trao Bằng khen cho các đ/c Đảng viên tại Mit tinh chào mừng Ngày nhà giáo VN 20/11/2019 và đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một biện pháp quan trọng trong giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Đây là sinh hoạt chính trị được Đảng ủy quán triệt thực hiện trong sinh hoạt Đảng ủy, các chi ủy, cho bộ.  Trong đó, trọng tâm tư tưởng và là tấm gương đạo đức tấm gương của Người về đạo đức, phong cách, về khát vọng độc lập, tự do, dân giầu nước mạnh, về chiều sâu văn hóa, có sự ảnh hưởng to lớn tới mỗi người dân Việt Nam và nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới – Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa của thế giới.

Công tác phát triển đảng viên là sinh viên tại Chi bộ Ban Công tác chính trị và sinh viên năm 2018

Chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng không ngừng được nâng lên, ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên được đặc biệt coi trọng. Việc học tập các môn lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ thông qua chương trình giảng dạy theo quy định cho sinh viên mà còn được lồng ghép trong các hoạt động thi đua, các hoạt động Đoàn- Hội.  

Bên cạnh đó, Đảng ủy luôn coi trọng đấu tranh phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái - nguyên nhân chủ yếu dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận theo Quy định 19 điều đảng viên không được làm; nhận diện 27 biểu hiện suy thoái trong Nghị quyết 04-NQ/TW khóa XII; trong đó, coi việc lười học tập lý luận chính trị là một trong những biểu hiện suy thoái, hướng dẫn việc trao đổi, đối thoại đối với các cá nhân có quan điểm khác với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cán bộ đảng viên có phẩm chất, năng lực và uy tní, luôn kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tầm nhìn chiến lược.

Đảng ủy Học viện tập trung chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách nghiêm túc, kịp thời. Theo đó, 100% chi bộ Đảng trực thuộc tổ chức cho đảng viên trong chi bộ học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên.

Những bài học kinh nghiệm

Đ/c Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Học viện Tài chính về thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2019 và việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (ngày 05/9/2019).

Tình hình thế giới hiện nay và thời gian tới tiếp tục có những thay đổi nhanh chóng, khó lường, thời cơ và thách thức đan xen, tuy nhiên nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm. Đó là, chủ nghĩa cường quyền áp đặt nước lớn, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân túy và thực dụng với các mức độ khác nhau, đang chi phối ở nhiều quốc gia, dân tộc, ảnh hưởng lớn đến quan hệ quốc tế. Những điểm nóng về tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, khủng bố quốc tế, nguy cơ chiến tranh thương mại, bảo hộ mậu dịch, an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống… đang thực sự đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Tiến bộ về khoa học, công nghệ  có những bước đột phá mới, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội, làm sâu sắc hơn quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của mỗi quốc gia. Khu vực Đông Nam Á tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, năng động, với vai trò trung tâm của khối ASEAN có ảnh hưởng càng tăng trên trường quốc tế, đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức mới trong quá trình xây dựng cộng đồng đoàn kết, ổn định, hòa bình và thịnh vượng…

Đồng chí Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương  phát biểu tại  Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Học viện Tài chính ngày 03/02/2020,

 

Quá trình đổi mới kinh tế, đưa đất nước sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại tiếp tục được đẩy mạnh, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, xã hội ổn định. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được tiến bộ và kết quả quan trọng, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng. Tuy nhiên, tình hình trong nước, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, những yếu kém trong quản lý kinh tế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, phân hóa giầu nghèo, tồn tại một số điểm nóng, bức xúc xã hội, khiếu kiện về đất đai, môi trường chậm được giải quyết, tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch, nhất là sử dụng mạng xã hội, facebook, tác động của mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, những diễn biến phức tạp về tình hình biển Đông… đòi hỏi công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong điều kiện mới phải được quan tâm hơn nữa, đổi mới cả về nội dung, phương thức thực hiện.

Trước tình hình này, để bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhà nước giao phó, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, Đảng ủy Học viện đã chỉ ra những bài học và quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên:

Đ/c Nguyễn Hữu Thân – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng

năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 (ngày 24/1/2019)

Một là, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng cũng phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, đề ra đường lối, chủ trương, chính sách sát hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của học viện. Coi trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên đi đôi với kiên quyết đấu tranh, phê phán giáo điều, cơ hội, xét lại; phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. 

Sự nhất trí trong thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị của toàn thể cán bộ, đảng viên Học viện Tài chính

 

Hai là, thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; quan tâm đúng mức công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; nắm vững tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, kịp thời định hướng tư tưởng, cung cấp thông tin. 

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, lý luận; trực tiếp là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp đối tượng. Đa dạng hóa các hình thức học tập đi đôi với tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, đầu tư cơ sở vật chất thích hợp.

Bốn là, coi trọng ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng đi đôi với hoàn thiện văn bản pháp luật, quy định về quản lý cán bộ, đảng viên.

Năm là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là làm thường xuyên, liên tục; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên luôn được Đảng ủy Học viện Tài chính chú trọng

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 482

Danh sách liên kết