Tìm
English
Chi bộ khoa Ngân hàng Bảo hiểm phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện đối với đơn vị khoa trong nhiệm kỳ 2017-2020 (09/04/2020 | 15:47)
Nhờ thực hiện nhiều giải pháp và có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ nên Chi bộ Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm luôn đạt trong sạch vững mạnh và có nhiều đóng góp cho Đảng bộ Học viện Tài chính trong những năm qua. Chi bộ Khoa Ngân hàng Bảo hiểm luôn phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện đối với đơn vị khoa trong tực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
Xem tiếp
Phát huy năng lực Đảng viên trong NCKH và tư vấn, tuyên truyền chính sách - Những thành công từ việc định hướng của Chi bộ khoa Thuế - Hải quan (04/04/2020 | 15:46)
Nhờ thực hiện nhiều giải pháp và có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ nên Chi bộ Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm luôn đạt trong sạch vững mạnh và có nhiều đóng góp cho Đảng bộ Học viện Tài chính trong những năm qua. Chi bộ Khoa Ngân hàng Bảo hiểm luôn phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện đối với đơn vị khoa trong tực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
Xem tiếp
Chi bộ Ban Quản lý đào tạo: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý đào tạo trong giai đoạn mới” (31/03/2020 | 10:55)
Sự ra đời, phát triển của Ban Quản lý đào tạo (QLĐT) gắn liền với sự ra đời, phát triển của Học viện Tài chính. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 vừa qua, toàn thể đảng viên của Chi bộ Ban QLĐT đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi đảng viên trong Chi bộ luôn nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, đổi mới công việc và chấp hành tốt điều lệ Đảng. Những kết quả đạt được trong trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 là do Chi bộ đã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc nâng cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia xây dựng Đảng, cụ thể:
Xem tiếp
Tự hào người Đảng viên mới (30/03/2020 | 10:41)
Mỗi khi nghe bài hát của nhạc sĩ An Thuyên tôi lại cảm thấy bồi hồi, xúc động bởi những gì mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đem lại cho nhân dân chúng ta.
Xem tiếp
Mỗi Đảng viên là một nhân tố cơ bản để xây dựng Học viện Tài chính vững mạnh (30/03/2020 | 10:40)
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam vào những năm hai mươi của thế kỷ XX. “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”.
Xem tiếp
Chi bộ Thanh tra giáo dục - 10 năm một chặng đường xây dựng và phát triển (30/03/2020 | 10:30)
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Xem tiếp
Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Học viện Tài chính với công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay (29/03/2020 | 11:05)
Khi đề cập về thanh niên và công tác thanh niên, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng chỉ rõ: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”.
Xem tiếp
Chi ủy chi bộ khoa Lý luận chính trị lãnh đạo Khoa hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2017-2020 (27/03/2020 | 15:30)
Chi bộ Khoa Lý luận Chính trị với đặc thù các đảng viên trong Chi bộ đều là những giảng viên giảng dạy các môn khoa học Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, do đó nhiệm vụ chính trị của các đảng viên là nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị.
Xem tiếp
Hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Tài chính theo quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới (27/03/2020 | 15:28)
Khoa học và công nghệ (KH&CN) cùng với lao động của con người là hai trong nhiều nhân tố cải tiến, phát triển không ngừng để tăng năng suất lao động, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của con người.
Xem tiếp
Chi bộ Trạm Y tế quyết liệt và kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch bênh Covid - 19 (25/03/2020 | 14:39)
Trong những năm qua công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị của đơn vị luôn được Chi bộ Trạm y tế chú trọng. Đơn vị có hai nhiệm vụ chính đó là: chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Cán bộ giáo viên, sinh viên và công tác phòng chống dịch bệnh.
Xem tiếp

Danh sách liên kết