Tìm
English
Thứ ba, 26/05/2020 - 15:6

Đại hội chi bộ Văn phòng Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2022, kỳ vọng phát triển mới
Sáng ngày 21/5/2020, tại Học viện Tài chính, Chi bộ Văn phòng Học viện đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Với tinh thần trách nhiệm và sự nhất trí cao, Đại hội đã hoàn thành đầy đủ các nội dung và thành công tốt đẹp với nhiều kỳ vọng vào quá trình phát triển mới.

 

Đại hội đã thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Với số lượng Đảng viên không nhiều, nhưng với truyền thống đoàn kết và sự nỗ lực của thể, vượt qua mọi khó khăn, trong nhiệm kỳ Chi bộ 2017-2020, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Chi bộ đã lãnh đạo Văn phòng Học viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, kết quả công tác chuyên môn được nâng lên một bước, chất lượng hoạt động được duy trì và đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc của đơn vị, phục tùng và thực hiện có hiệu quả công việc mà lãnh đạo Học viện giao.

Về giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng Đảng

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, Đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng và phát triển đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên của Chi bộ và đơn vị.

Chi ủy, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ luôn lấy ý kiến tập thể để có quyết định chính xác, không chủ quan, tùy tiện, việc đánh giá đề xuất quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ Đảng viên luôn đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Đội ngũ cán bộ quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc, có đủ tiêu chuẩn trình độ, chuyên môn và lý luận chính trị.

Chi ủy luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, Đảng viên trong việc chấp hành điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được giao nhằm kịp thời phát hiện và xử lý Đảng viên sai phạm, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

 Chi ủy và Đảng viên trong Chi bộ luôn có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các đơn vị, hoàn thành tốt công tác tham mưu tổng hợp cho lãnh đạo Học viện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Học viện Tài chính. Văn phòng Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn đặc biệt là năm 2018 cùng với sự nỗ lực của Học viện, Văn phòng Học viện đã kịp thời tham mưu, triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính 1963 - 2018.

Về công tác hành chính - tổng hợp, đã thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng và triển khai các kế hoạch của Học Viện; rà soát, tổng hợp báo cáo của Học Viện và cấp trên. Đảm bảo đúng các quy định trong tiếp nhận công văn đi, đến kịp thời, vào sổ lưu trữ, trình ký kịp thời, phục vụ cho tất cả các hoạt dộng chung của Học Viện.

Là đơn vị thường trực thi đua, khen thưởng của Học viện, đã thường xuyen cập nhật các văn bản hướng dẫn của cấp trên, và triển khai hướng dẫn khen thưởng trong toàn Học viện. Tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng của Học viện xem xét, quyết định các đề nghị về thi đua - khen thưởng, đảm bảo chất lượng, số lượng các tập thể, cá nhân được khen thưởng cao.

Quản lý và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động của Học Viện thông qua các hình thức phát thanh truyền hình, báo ảnh, bảng tin, khẩu hiểu, pa nô, áp phích…

Về công tác an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy, trong sinh hoạt Chi bộ, nhiệm vụ công tác ANTT - PCCC tại hai cơ sở của Học viện luôn được đề cập, ra nghị quyết giao cho đơn vị phụ trách tổ bảo vệ thuộc văn phòng, duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác ANTT - PCCC. Dưới sự lãnh đạo của Học viện Tài chính, Chi ủy, Chi bộ, lãnh đạo văn phòng, tổ bảo vệ đã chủ động kết hợp Công an cơ sở, chính quyền sở tại, Công an PCCC và các đơn vị liên quan trong Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác ANTT - PCCC.

Tập huấn công tác PCCC cho CBVC Học viện năm 2018

Trong công tác PCCC, văn phòng và lực lượng bảo vệ thuộc văn phòng đã chủ động thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý các hiện tượng dễ gây ra cháy nổ, ngăn chăn, phối hợp với Công an PCCC bố trí nơi để vật dụng chữa cháy dễ thấy, dễ lấy khi có hiện tượng cháy nổ xảy ra. Đảm bảo tài sản cơ quan, không để xảy ra hiện tượng gây mất trật tự an ninh trong Học viện, bảo đảm tính mạng, sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và sinh viên trong toàn Học viện. Ngăn chặn kịp thời những hiện tượng truyền bá đạo trái phép, truyền bá tư tưởng sai trái chống phá Đảng, Nhà nước, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Về lãnh đạo công tác Đoàn thể, Chi ủy chi bộ luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đối với Công đoàn, đảm bảo các tổ chức hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của tổ chức. Đề cao vai trò hoạt động của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống, vất chật, tinh thần và quyển lợi cho cán bộ trong đơn vị, tạo tinh thần vui tươi, tích cực, đoàn kết, hăng say lao động công tác.

Đoàn viên Công đoàn VPHV tích cực tham gia các hoạt động TDTT

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cùng cán bộ, viên chức Văn phòng chúc mừng viên chức nghỉ hưu

Phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Văn phòng Học viện tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của văn phòng về công tác tham mưu tổng hợp; công tác hành chính - văn thư, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác pháp chế, in ấn tài liệu, thông tin, tuyên truyền ANTT - PCCC.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng về các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thường xuyên chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và Đảng viên. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị. Tiếp tục triển khai Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể trong mọi hoạt động của Chi bộ và công tác chuyên môn của văn phòng.

Rà soát, sắp xếp và phân công nhiệm vụ phù hợp cho mỗi cán bộ, Đảng viên trên cơ sở, nắm bắt, rà soát, đánh giá, phân loại để mỗi cán bộ Đảng viên phát huy được sở trường của mình và phát huy quyền làm chủ của Đảng viên, đảm bảo được nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Lãnh đạo công tác tổ chức, đoàn thể đảm bảo đoàn kết thống nhất trong Chi bộ và đơn vị, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ giữa Chi bộ và lãnh đạo chính quyền cùng các tổ chức quần chúng trong đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mỗi cán bộ, Đảng viên, viên chức thông qua hoạt động phổ biến hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng, sinh hoạt Đảng  đúng quy định; tổ chức Công đoàn chú trọng và quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ trong đơn vị, tạo sự đồng thuận, khích lệ mỗi cán bộ, Đảng viên hết mình trong công tác; bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tích cực, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 01 Đảng viên mới, giới thiệu ít nhất 02 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, TS.Trương Văn Quý, Phó Bí thư thường trực, Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện Tài chính đánh giá cao về công tác chuẩn bị cho Đại hội và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Văn phòng Học viện trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 trên các mặt công tác của đơn vị, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Học viện. Đồng chí bày tỏ đồng tình với các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Chi bộ đặt ra cho nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời cũng gợi mở một số định hướng, yêu cầu mới cho hoạt động của Chi bộ Văn phòng Học viện trong thời gian tới.

Đại hội đã tiến hành bầu chức danh Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, đồng chí PGS, TS. Nguyễn Lê Cường đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội cũng đã bầu Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 02 đồng chí chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Đại hội chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2022 khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phát huy thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Tài chính lần thứ VI (2020 – 2025), các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Các Đảng viên phát biểu tham luận tại Đại hội Chi bộ Văn phòng Học viện, Nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 2911

Danh sách liên kết