Tìm
English
Thứ hai, 22/06/2020 - 12:12

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Chi bộ khoa Hệ thống thông tin Kinh tế quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Trong nhiệm kỳ qua, nhiệm vụ của học viện và của khoa HTTT kinh tế tiếp tục phát triển cả về quy mô, loại hình đào tạo với yêu cầu chuyên môn hóa, chuyên sâu, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Chi bộ khoa HTTT Kinh tế thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu, sát của thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; sự chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn.

Chi bộ đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, lãnh đạo khoa hoàn thành tốt các nhiệm vụ, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, uy tín của tổ chức Đảng được khẳng định rõ nét trong mọi hoạt động của khoa.

Hiện nay, chi bộ khoa HTTT Kinh tế có 25 đảng viên. Trong đó, có 25/25 đảng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên; có 2 đảng viên là PGS,TS (8%); 8 đảng viên có học vị Tiến sĩ (32%); có 02 đảng viên cao cấp lý luận.

Nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã lãnh đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đảng bộ học viện lần thứ V, nghị quyết đại hội chi bộ khoa nhiệm kỳ 2017-2020, cụ thể hóa sát với tình hình thực tiễn nhiệm vụ được thể hiện trong nghị quyết năm học, nghị quyết hàng tháng; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện với nhiều nội dung, biện pháp, hình thức. Chất lượng giảng dạy được nâng lên, thực hiện hiệu quả đổi mới nội dung, chương trình đào tạo cho các đối tượng; thực hiện nghiêm quy chế giáo dục-đào tạo, tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có chất lượng. Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần xây dựng khoa, học viện không ngừng đổi mới, phát triển toàn diện. Kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ được thể hiện:

(1) Chi bộ khoa Hệ thống thông tin Kinh tế lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Chi bộ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xiên suốt của khoa. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, chi bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ đảng viên xác định tốt yêu cầu, nhiệm vụ, phát huy vai trò trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong khoa. Lãnh đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghị quyết của học viện về lãnh đạo công tác giáo dục đào tạo trong tình hình mới; lãnh đạo khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy cho các đối tượng, các khóa, lớp, bảo đảm đúng quy chế, quy định, kế hoạch, nội dung chương trình và chất lượng tốt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên được cấp ủy, chi bộ xác định là một nội dung cơ bản, chủ yếu trực tiếp quyết định đến chất lượng giảng dạy. Ngoài việc trực tiếp bồi dưỡng tại khoa, trong nhiệm kỳ đã tạo điều kiện cho nhiều cán bộ, giảng viên học nâng cao trình độ chuyên môn, đi nghiên cứu sinh ở các học viện, nhà trường. Chú trọng kiểm tra đánh giá chất lượng sinh hoạt chuyên môn cấp khoa, bộ môn và làm tốt công tác thanh tra, dự giờ đối với giảng viên.

Tập trung chú trọng lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học theo kế hoạch. Các đề tài, giáo trình tài liệu gắn với đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của học viện, khoa. Đồng thời phát huy vai trò giảng viên định hướng, hướng dẫn khoa học và tham gia đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Trong nhiệm kỳ các giảng viên, bộ môn trong khoa đều hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, NCKH theo đúng kế hoạch học viện giao, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo các bộ môn ngày càng phát huy, góp phần quan trọng trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm.

(2) Lãnh đạo các tổ chức quần chúng hoạt động nề nếp, hiệu quả, thiết thực

Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đoàn Thanh niên, tổ phụ nữ, công đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt; bám sát nhiệm vụ chính trị của khoa, học viện, trong từng thời điểm, giai đoạn triển khai các hoạt động phong trào phong phú, hiệu quả, thiết thực tạo khí thế vui tươi, phấn khởi đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao. Tổng kết hàng năm: liên chi đoàn khoa đều đạt chi đoàn vững mạnh xuất sắc, công đoàn đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc…

Chi bộ xác định rõ, sinh viên là lực lượng làm nên sức mạnh của khoa. Chất lượng học tập và rèn luyện của sinh viên là thước đo để đánh giá chất lượng của khoa và học viện. Thế nên, chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh phong trào học tập, NCKH của sinh viên; chỉ đạo ban chủ nhiệm khoa, cố vấn học tập và liên chi đoàn khoa triển khai nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả nhằm làm cho sinh viên xác định tốt động cơ, mục đích học tập, định hướng đúng đắn về nghề nghiệp, nâng cao hiểu biết về ngành và chuyên ngành trong quá trình học tập tại học viện. Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo khoa thường xuyên tổ chức các buổi toạ đàm, hội thảo khoa học, hội thi và các hoạt động khoa học khác, tạo các môi trường học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, cập nhật các kiến thức mới, giáo dục cho tuổi trẻ có lý tưởng, có ước mơ, có ý thức tổ chức kỉ luật và có kỹ năng sống.

(3) Chi bộ Khoa lãnh đạo làm tốt công tác xây dựng chi bộ

Chi bộ luôn quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của đảng, cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng đảng; trọng tâm là nghị quyết Đại hội Đảng bộ học viện lần thứ V, các nghị quyết lãnh đạo năm học, nghị quyết hàng quý, tháng của Đảng ủy học viện; cụ thể hóa nội dung biện pháp trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của chi bộ và quyết liệt triển khai, đôn đốc thực hiện. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, đoàn kết quyết tâm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo và sinh hoạt đẳng, duy trì thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt, thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ.

Lãnh đạo thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt tự phê bình và phê bình; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Kết quả thực hiện nghị quyết đã góp phần cảnh báo, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chất lượng, hiệu quả các mặt công tác về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; đoàn kết, dân chủ trong chi bộ được đề cao.

Chi bộ thường xuyên quan tâm tới công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên; thường xuyên rà soát, lựa chọn các quần chúng ưu tú, gương mẫu, xung kích có thành tích cao trong các hoạt động để bồi dưỡng, giúp đỡ và giới thiệu quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn phát triển Đảng cho chi bộ.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, đánh giá nhận xét, khen thưởng đảng viên hàng năm tiến hành chặt chẽ, đúng hướng dẫn; hàng năm chi bộ khoa luôn đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 96% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để tiếp tục xây dựng các chi bộ khoa trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ khoa HTTT Kinh tế cần tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, bám sát các nghị quyết, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của học viện tiếp tục triển khai toàn diện, sâu sắc các mặt công tác về xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của chi ủy, chi bộ; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của khoa và học viện; phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong khoa.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy và đảng viên; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để xây dựng nghị quyết chuyên đề và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao

Thứ tư, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, lãnh đạo các tổ chức quần chúng trong các hoạt động phong trào thi đua sôi nổi, gắn với nhiệm vụ của khoa, đẩy mạnh phong trào học tập, NCKH của sinh viên;

 Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Chi bộ khoa HTTT Kinh tế quyết tâm đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lãnh đạo khoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Học viện Tài chính thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học về Kinh tế - Tài chính - Kế toán hàng đầu Việt Nam, có uy tín trong khu vực./.

Chi bộ khoa Hệ thống thông tin Kinh tế
Số lần đọc: 4476

Danh sách liên kết