Tìm
English
Thứ ba, 24/03/2020 - 14:29

Kế hoạch hành động của Chi bộ Trung tâm bồi dưỡng và Tư vấn tài chính kế toán góp phần vào thành công của ĐH Đảng bộ HVTC lần thứ VI
Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán là chi bộ trẻ của Đảng bộ Học viện Tài chính được hình thành từ năm 2006 khi có quyết định thành lập Trung tâm của Giám đốc Học viện.

Qua 14 năm phát triển đến nay có tổng số Đảng viên của chi bộ Trung tâm là 09 người (100% là ĐV) trong đó có: 07 ĐV chính thức và 02 ĐV dự bị.

          Với chức năng nhiệm vụ là: Làm đầu mối quản lý các hoạt động dịch vụ bồi dưỡng, tư vấn đối với các đơn vị của Học viện ra bên ngoài và trực tiếp tổ chức cung cấp các dịch vụ bồi dưỡng, tư vấn ra bên ngoài Học viện

          Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt các chương trình hành động, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ các cấp.

          Để chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. Đại hội diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng lên. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta; thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán đã đặt ra kế hoạch hành động sau:

- Trước hết là quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức chính trị, hành động cách mạng trong việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nhận thức đầy đủ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

- Chi bộ Trung tâm luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong chi bộ,  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, nêu gương, phát huy dân chủ, công khai minh bạch. Xây dựng mỗi Đảng viên là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; chi bộ chú trọng giữ gìn và phát huy tốt mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy cao sức mạnh và trí tuệ tập thể trong mọi hoạt động của chi bộ. Phấn đấu 100% cán bộ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cán bộ, đảng viên  vi phạm kỉ luật, vi phạm đạo đức lối sống; 100% cán bộ sử dụng thành thạo và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc.

- Phát huy và tôn trọng quyền làm chủ của cán bộ đảng viên, đảm bảo dân chủ nhưng phải tập trung; đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Sắp xếp đúng người đúng việc; tăng cường công tác đánh giá, xếp loại.

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức và hoạt động của đơn vị, xây dựng tập thể Chi bộ đoàn kết thống nhất, chú trọng công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

- Chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, thực hiện tốt Quy định 101/QĐ-TW, ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI...đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên của chi bộ, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động phù hợp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Trung tâm, trong đó cần tập trung vào một số giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ 2017- 2020 như:

- Tăng cường công tác lãnh đạo, công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể đảng viên trong Trung tâm, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đào tạo lực lượng vừa hồng vừa chuyên đủ sức gánh vác và đảm trách công việc đạt hiệu quả cao.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác.

- Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể. Các hoạt động hướng tới hiệu quả, đạt mục tiêu cao; nâng cao năng lực lãnh đạo của Ban giám đốc Trung tâm, tạo sự đồng thuận cao trong Trung tâm.

- Lãnh đạo công đoàn hoạt động có hiệu quả các chương trình hành động, tập hợp và vận động quần chúng tham gia tốt các phong trào thi đua, hưởng ứng các cuộc vận động, hoạt động của Trung tâm cũng như Học viện.

- Bí thư chi bộ phải ý thức cao về vai trò và trách nhiệm của mình. Tổ chức sinh hoạt đúng kì, đảm bảo nội dung, quy trình hướng dẫn của Đảng bộ Học viện và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể bám sát các chương trình, văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên để xây dựng kế hoạch hoạt động hợp lí, đồng thời quán triệt trong đội ngũ luôn giữ tốt mối quan hệ với nơi cư trú, tham gia đầy đủ các hoạt động địa phương nơi cư trú tổ chức.

- Tạo môi trường làm việc thân thiện, năng động; đề cao tinh thần hợp tác và chia sẽ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ, đảng viên, đều tự hào, mong muốn được cống hiến và gắn bó với đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm chủ động, sáng tạo trong đội ngũ nhằm đem lại kết quả công tác tốt nhất.

- Phấn đấu 100% Đảng viên trong chi bộ không có biểu hiện về tư tưởng và hành động sai trái, trung thực trong đời sống và xã hội, có trách nhiệm với công việc được giao, gắn bó với đồng nghiệp, với cộng đồng xã hội, đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể chi bộ và đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Trên đây là kế hoạch hành động của Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                                               

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính Kế toán
Số lần đọc: 202

Danh sách liên kết