Tìm
English
Thứ ba, 31/03/2020 - 10:55

Chi bộ Ban Quản lý đào tạo: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý đào tạo trong giai đoạn mới”
Sự ra đời, phát triển của Ban Quản lý đào tạo (QLĐT) gắn liền với sự ra đời, phát triển của Học viện Tài chính. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 vừa qua, toàn thể đảng viên của Chi bộ Ban QLĐT đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi đảng viên trong Chi bộ luôn nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, đổi mới công việc và chấp hành tốt điều lệ Đảng. Những kết quả đạt được trong trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 là do Chi bộ đã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc nâng cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia xây dựng Đảng, cụ thể:

          1. Chi bộ Ban QLĐT coi trọng việc nâng cao chất sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo của tổ chức; giúp đảng viên trong chi bộ nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng để xây dựng chi bộ vững mạnh. Chi bộ Ban QLĐT luôn nhận thức rõ vị trí và vai trò của chi bộ quyết định tới sự thành công các nhiệm vụ của chi bộ và của đơn vị; đồng thời, luôn thấm nhuần lời căn dặn lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: (1) “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”; (2) [Muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ; phải quan tâm đến việc xây dựng chi bộ, phải làm cho chi bộ trở thành “bốn tốt”]; (3) “Chi bộ vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng và Chính phủ nhất định thi hành được tốt”;  (4) “Muốn vững mạnh thì tất cả đảng viên trong chi bộ phải thật thà đoàn kết nhất trí”; (5) “Tác dụng của chi bộ là cực kỳ quan trọng, vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”; (6) “Chi bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, do vậy hoạt động của chi bộ (mà chủ yếu thông qua sinh hoạt chi bộ thường kỳ) chính là nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, để thực hiện mục tiêu của Đảng, duy trì cầu nối này cũng là nhằm tăng cường tính chiến đấu, tạo sức mạnh cho Đảng, gây dựng và giữ vững niềm tin trong nhân dân”; (7) “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt ”;.….

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý đào tạo nhiệm kỳ 2017 - 2020

          2. Chi bộ Ban QLĐT luôn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Vì thế, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng. Chi bộ không sinh hoạt thường kỳ xem như ngưng hoạt động. Chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giai đoạn 2017-2020, Chi bộ Ban QLĐT thực hiện nghiêm túc sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Chi bộ phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng đảng viên trong Chi ủy; trong cuộc họp chi bộ có sự phân công rõ ràng, nội dung sinh hoạt thiết thực và thời gian phù hợp để các đảng viên trong chi bộ có thể phát huy dân chủ và bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc duy trì sinh hoạt chi bộ nền nếp, có nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực, có hình thức sinh hoạt đa dạng, có chất lượng tốt đã góp phần to lớn giúp chi bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Ban Quản lý đào tạo thăm khu di tích Nhà 67 - Phủ Chủ tịch

          3. Giai đoạn 2017-2020, Chi bộ Ban QLĐT đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đảng viên trong chi bộ chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực và nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tập thể Chi ủy và lãnh đạo Ban đoàn kết thống nhất; có sự phối hợp tốt giữa các bộ phận, cá nhân trong đơn vị nên chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều sự khởi sắc, thiết thực; chi bộ đã tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với tham quan thực tế. Cụ thể:

          Thứ nhất, về sinh hoạt thường kỳ

          Căn cứ Điều lệ Đảng, định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; hàng tháng Chi bộ sinh hoạt gồm các nội dung chủ yếu sau:

          * Về công tác chính trị, tư tưởng

          + Chi bộ lựa chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế được chọn lọc, biên tập nội dung phong phú, có tính thời sự và phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ để phổ biến, trao đổi trong cuộc họp.

          + Chi bộ đã quán triệt đầy đủ tới đảng viên để mỗi đảng viên nhận thức đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quán triệt tinh thần Nghị quyết của TW; Chỉ thị của Bộ chính trị và các kế hoạch triển khai Nghị quyết, Chỉ thị như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (2012) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (2016) và Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của BCHTW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch 03-KH/TW ngày 25/7/2016 về thực hiện Chỉ thị 05; Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Công văn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 về hướng dẫn một số nội dung chỉ thị số 35; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”;…

Chi bộ cũng đã bám sát nội dung Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; trên cơ sở đó thực hiện tổ chức sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 v/v “Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

          + Hằng năm, Chi bộ đã tiến hành đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những vấn đề chi bộ quan tâm luôn được đề cập trong các cuộc họp chi bộ để kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng của mỗi đảng viên; tạo sự thống nhất, lan tỏa tới đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn được giao.

          * Về thực hiện nhiệm vụ chính trị

          + Chi bộ Ban QLĐT đã tổ chức sinh hoạt theo đúng quy định; chi ủy họp trước, Chi bộ họp sau; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ. Nội dung sinh hoạt chuẩn bị nghiêm túc, có đánh giá kết quả làm được của tháng trước và nêu rõ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong tháng mới và nghị quyết của tháng; tăng cường trao đổi tạo sự cởi mở dân chủ, coi trọng việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt.

          + Chi bộ đã tổ chức đánh giá đầy đủ nội dung thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW theo hướng dẫn của Đảng ủy Học viện.

          + Các đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của BCH Trung ương, Bộ Chính trị.

          + Chi bộ đã phối hợp với lãnh đạo tổ chức đoàn thể trong đơn vị (Công đoàn, Tổ Nữ công) để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị. Chú trọng tới công tác chuyên môn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên trong đơn vị (thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ); tham gia tích cực các hoạt động phong trào do Công đoàn Học viện phát động, giải tập thể đạt được thành tích cao về các môn thi kéo co, đá bóng và nhiều cá nhân trong đơn vị đã đạt được thành tích cao trong các cuộc thi các môn cầu lông, bóng bàn, chạy, ném lựu đạn,…; hoạt động NCKH có nhiều khởi sắc, nhiều đảng viên chủ nhiệm nhiều đề tài NCKH cấp Học viện, các đảng viên và quần chúng đã có nhiều sáng kiến, cải tiến công việc được công nhận hàng năm. Các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ thực hiện tốt giờ giấc làm việc; luôn có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động dạy và học; tích cực cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;…

          Thứ hai, về hoạt chuyên đề

          Căn cứ chỉ thị, nghị quyết và định hướng của cấp trên, tình hình, đặc điểm của chi bộ, mỗi quý ít nhất một lần, Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề đầy đủ. Một số chuyên đề như: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”; “Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh”; “Kỹ năng dân vận khéo”; “Hoàn thiện các quy trình tuyển sinh, nhập học”;…Việc sinh hoạt chuyên đề hàng năm còn gắn với tham quan thực tế Nhà 67-Phủ Chủ tịch. Việc tham quan buổi thực tế ý nghĩa nhằm khơi dậy việc giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho mỗi đảng viên, quần chúng trong đơn vị; qua đó góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ Ban Quản lý đào tạo thăm khu di tích Nhà 67 - Phủ Chủ tịch

4. Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Ban QLĐT giai đoạn 2020-2022.

          Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý đào tạo, trong thời gian tới Chi bộ Ban QLĐT cần tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

          Một là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt Chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

          Nâng cao ý thức đảng viên trong sinh hoạt Chi bộ, mỗi đảng viên cần phải nắm vững nội dung, chương trình của một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề để có cơ sở giám sát vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, Bí thư chi bộ... Khi sinh hoạt, mỗi đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, trên tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Đảng viên làm công tác lãnh đạo quản lý, cấp ủy viên phải gương mẫu thực hiện tốt việc sinh hoạt đảng, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo phải chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đã nhận nhiệm vụ phải thực hiện và cố gắng hoàn thành tốt. Mỗi đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện; xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện tốt các nhiệm vụ của đảng viên và nhiệm vụ cụ thể do cấp trên, chi bộ giao. Mỗi đảng viên phải nêu cao tính gương mẫu, tính gương mẫu phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi và trên tất cả các lĩnh vực do mình phụ trách, đảm nhận trên cơ sở nắm rõ chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của cơ quan, đơn vị. Mỗi đảng viên luôn chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; trung thực, sáng tạo, tận tụy với công việc để nâng cao chất lượng công việc; từ đó, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đảng viên tham gia các tổ chức đoàn thể cần phải tích cực trong các hoạt động chung tại cơ quan, đơn vị. Thường xuyên quan tâm, đề xuất các giải pháp giúp các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả, chất lượng; hướng dẫn, hỗ trợ các quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng CSVN.

          Hai là: Thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện nghiêm túc và có chất lượng việc sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Lựa chọn sinh hoạt chuyên đề trọng tâm, tạo sự phong phú, lôi cuốn và gắn với thực tiễn quản lý đào tạo để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Giai đoạn 2020-2022, Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và gắn chặt chẽ với tinh thần các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” , Nghị quyết số 35/NQ-TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chị thị số 05-CT/TW và Chỉ thị số 27/CT-TTg về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các công văn hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; đặc biệt thực hiện tốt Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 v/v “Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

          Ba là: Nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt Chi bộ.

          Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao vai trò của cấp ủy, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt thường kỳ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, trong sinh hoạt dành thời gian để đảng viên phát biểu thể hiện chính kiến của mình, đồng chí chủ trì phải công tâm, khách quan, lắng nghe ý kiến và gợi ý những vấn đề quan trọng để đảng viên thảo luận. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Bí thư chi bộ bố trí lịch sinh hoạt hợp lý; chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt; thông báo trước nội dung, thời gian, địa điểm cho các đảng viên biết để chủ động bố trí thời gian dự họp đầy đủ và cung cấp đầy đủ thông tin cho mỗi đảng viên trong chi bộ;

          Chi ủy cần xác định và chọn những việc cụ thể thiết yếu liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và quyền lợi của đảng viên, quần chúng, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên có mặt hạn chế, khuyết điểm.

Phát huy vai trò tiên phong của Chi ủy; trước khi sinh hoạt chi bộ, Chi ủy phải tổ chức họp, hội ý, chuẩn bị nội dung sinh hoạt, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí cấp ủy viên trong việc chuẩn bị và thực hiện từng nội dung của buổi sinh hoạt.

          Bốn là: Tăng cường lãnh đạo của Chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm phát huy tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của mỗi đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị;  tích cực phát huy trí tuệ tập thể chi bộ trong việc tham gia thảo luận để Bí thư đưa ra quyết định đúng đắn đối với những nhiệm vụ được giao. Chi ủy bám sát chức năng, nhiệm vụ để xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình đặc điểm của Chi bộ.

          Kết thúc họp Chi bộ ban hành Nghị quyết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và có khả năng thực thi nhiệm vụ trong tháng mới. Kết thúc mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề theo quý, Chi bộ banh hành Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung chuyên đề đã được tổ chức sinh hoạt để tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo.

          Năm là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên để đảm bảo tính kịp thời trong kỳ họp chi bộ gần nhất; cung cấp đầy đủ thông tin bổ ích, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của chi bộ cho các đảng viên trước khi họp Chi bộ.

Chi bộ Ban Quản lý đào tạo
Số lần đọc: 317

Danh sách liên kết