Tìm
English
Thứ hai, 19/02/2024 - 13:38

Chi bộ khoa Lý luận chính trị tổ chức học tập, nghiên cứu sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chi bộ khoa Lý luận chính trị tổ chức học tập, nghiên cứu cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(HVTC) – Sinh hoạt thường kỳ tháng 12/2023 vừa qua, chi bộ khoa Lý luận chính trị đã triển khai học tập, nghiên cứu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Buổi sinh hoạt chi bộ đã nhận được hơn 10 bài viết của các đảng viên, với những nhận thức sâu sắc, sự liên hệ chặt chẽ với thực tiễn giảng dạy cho sinh viên tại Học viện Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách (chiều 20/10/2023, tại Hà Nội)

Phát biểu mở đầu, đ/c Cao Thị Thảo – Bí thư chi bộ khoa Lý luận chính trị đã nêu mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu của buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 12/2023, thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong nước và quốc tế, đồng thời thông báo chủ trương, các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cũng như đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng của khoa trong thời gian qua đến toàn thể chi bộ. Đ/c nhấn mạnh nội dung trọng tâm của sinh hoạt thường kỳ lần này là học tập, nghiên cứu cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, cuốn sách do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản, vừa được ra mắt bạn đọc ngày 20 tháng 10 năm 2023.

Buổi sinh hoạt chi bộ đã nhận được hơn 10 bài viết của các đồng chí đảng viên, đặc biệt là các đồng chí cán bộ đảng viên trẻ về nhận thức của cá nhân sau khi được đọc cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư.  Tác giả các bài viết đã trình bày tóm tắt nội dung bài viết với đóng góp quan trọng cuả bản thân trong việc thu nhận, học tập từ tìm hiểu, nghiên cứu và hệ thực tiễn giảng dạy. 

Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng khẳng định: Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” đã hệ thống hóa toàn bộ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng trong triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hiểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong nửa nhiệm kỳ đầu; góp phần định hướng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, từng cán bộ, đảng viên “dù ở vị trí nào cũng phải luôn luôn có ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, làm “đúng vai, thuộc bài”, thật sự có chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng”, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị do Đại hội XIII của Đảng đề ra. Đồng thời, định hướng chiến lược, quyết tâm chiến lược và các giải pháp quan trọng nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại, với tinh thần chung sức, đồng lòng, tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Đ/c Bùi Xuân Hóa với bài viết “Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -  khơi dậy khát vọng xây dựng dân tộc hùng cường” cũng nhấn mạnh “Những bài phát biểu, bài viết trong cuốn sách phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, sự nhanh nhạy, kịp thời và linh hoạt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là trong bối cảnh nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn do tác động của đại dịch COVID-19 và sự bất ổn, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới… Cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt to lớn, đó là cẩm nang với những định hướng chiến lược, những chỉ đạo hoạt động thực tiễn sâu sát, những gợi mở quan trọng để các cấp, ngành, địa phương, các lực lượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức và từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quán triệt, nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cả nước chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo thế và lực mới cho sự phát triển đất nước nhanh, và bền vững. Giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, toàn diện, cuốn sách tiếp tục góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; về phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong đợi”.

Đ/c Nguyễn Hoài Thương có bài viết “Giới thiệu cuốn sách: “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” về nội dung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của 6 vùng kinh tế của đất nước.” khẳng định: “Cuốn sách đã góp phần khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cũng nghiêm khắc chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần kiên quyết khắc phục, một số khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua, những định hướng, gợi mở quan trọng để các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vị thế, uy tín đất nước trên trường quốc tế; tiếp tục khơi dậy khát vọng, tinh thần cống hiến phát triển đất nước phồn vinh.                                   

Đ/c Phạm Quỳnh Trang với bài viết “Những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ khoá XIII và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ đại hội khoá XIII của đảng trong lĩnh vực kinh tếđã chỉ rõ: Trong cuốn sách, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có những khái quát hết sức quan trọng về tình hình thế giới và khu vực cùng những tác động của nó tới bức tranh kinh tế Việt Nam gắn với nửa nhiệm kỳ đầu tiên của Khoá XIII. Bài viết đã tổng kết lại những thành tựu đạt được của nước ta trên tất cả các mặt mà đ/c Nguyễn Phú Trọng đã trình bày và khẳng định sự lãnh đạo thống nhất, sáng suốt của đảng CSVN. Theo đó, trong tình hình trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần "Tiền hô hậu ủng", "Nhất hô bá ứng", "Trên dưới đồng lòng", "Dọc ngang thông suốt", Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực.

Đ/c TS. Vũ Thị Thanh Tình với bài viết “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” và vấn đề phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên” đã khai thác một mảng quan trọng và đ/c Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm và nhấn mạnh: “Với tinh thần xung kích, tiên phong, gương mẫu; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm chung tay cùng “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” như nội dung và giá trị nhân văn cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập…”.

Đánh giá về cuốn sách, đ/c Lê Thị Hồng Nhung có bài viết “Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - góp phần hiện thực hoá nghị quyết đại hội lần thứ XIIIcủa đảng” trong đó nhấn mạnh: Những nội dung cốt lõi, ý nghĩa, giá trị sâu sắc của cuốn sách chắc chắn sẽ được lan tỏa, góp phần quan trọng tạo niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, là niềm khích lệ, động viên to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Tổng kết buổi sinh hoạt, đ/c Cao Thị Thảo – Bí thư chi bộ khoa Lý luận chính trị đã đánh giá cao các bài viết, biểu dương tinh thần học tập, nghiên cứu nghiêm túc của các đảng viên và nhấn mạnh, buổi sinh hoạt này là đợt sinh hoạt chính trị để mỗi đảng viên không chỉ thấm nhuần những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư mà còn là “tiếng nói đanh thép”, phản bác lại các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá, xuyên tạc, bịa đặt con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta, nhân dân ta đang xây dựng.

Đây là một trong những nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ khoa Lý luận chính trị với chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố rất quan trọng, quyết định kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Chi bộ Khoa Lý luận chính trị
Số lần đọc: 1238
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết